การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ติดต่อเรา