การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 – โครงสร้าง

O3 – อำนาจหน้าที่

O5 – ข้อมูลการติดต่อ

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 – Q&A

O10 – นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19 – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O21 – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O20 – ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O22 – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O24 – การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

O31 – ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O33 – รายงานผลตามนะโยบาย No Gift Policy

O35 – การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O32 – การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O34 – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนป้องกันการทุจริต

O37 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39 – ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

O41 – การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

O43 – การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ติดต่อเรา