การมอบหมายอำนาจ

 

คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งที่เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง

ดาวน์โหลด