กุญแจสู่สิทธิและสวัสดิการคนพิการ

🔑🗝กุญแจสู่สิทธิและสวัสดิการคนพิการ
มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้กำหนดเพื่อประโยชน์ ในการได้ รับสิทธิตามมาตรา 20 คนพิการอาจยื่นคําขอมีบัตร ประจําตัวคนพิการต่อนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด ณ สํานักงานทะเบียนกลาง สํานักงาน ทะเบียนจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
💼คุณสมบัติ
🇹🇭 มีสัญชาติไทย
👨‍🦽 มีสภาพความพิการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
💼เอกสารประกอบคำขอ
👉 สำเนาบัตร ประชาชน.
👉 สำเนาทะเบียนบ้าน
👉 รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป
👉ใบรับรองความพิการ
🛑 กรณีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ไม่ต้องมีใบรับรองความพิการก็ได้
👝บัตรประจำตัวคนพิการ
👉 มีอายุ 8 ปีนับแต่วันที่ออกบัตร
👉 บัตรหมดอายุให้ยื่นต่อนายทะเบียนพร้อมหลักฐาน ก่อนบัตรหมดอายุ 30 วัน
👉 กรณีสูญหาย ชำรุด ให้ยื่นขอมีบัตรใหม่
👉 กรณีตาย /ไม่มีสภาพพิการ /ยกเลิก แจ้งนายทะเบียน
👉 ให้บุคคลถือบัตรมีอายุครบ 60 ปี หรือมีสภาพความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ ให้ใช้บัตรนั้นต่อไปได้ตลอดชีวิต
👨‍🦽สถานที่ยื่นคำขอ
ยื่นด้วยตนเอง หรือผู้อื่นยื่นคำขอแทนได้ (ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการ)
👨‍🦽 กรุงเทพมหานคร –
(1) ร.พ. สิรินธร (2 ) สถาบันราชานุกูล (3) ร.พ. ผู้สูงอายุบางขุนเทียน (4) ร.พ.นพรัตนราชธานี (5) ร.พ. พระราม 2 (6) ร.พ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) (7) ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ
และศูนย์บริการฯ สาขา ได้แก่ มีนบุรี ลาดกระบัง และสายไหม
– จังหวัดอื่น –
(1) ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด (2) ร.พ.ประจําจังหวัด/อําเภอ ที่มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จใน ร.พ. 3) อปท.(4) หน่วยงานของรัฐอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกําหนด
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ
ติดต่อเรา