ขอความร่วมมือผู้ที่มารับบริการหรือติดต่องานกับเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตอบแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ สามารถเข้าตอบแบบประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ขอความร่วมมือผู้ที่มารับบริการหรือติดต่องานกับเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ตอบแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
สามารถเข้าตอบแบบประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
แบบวัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปประกอบการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริต โดยข้อมูลการตอบของท่าน
จะถูกปกปิดเป็นความลับ และไม่มีการแสดงผลที่บ่งชี้การตอบรายบุคคล
ท่านสามารถให้คำตอบและข้อเสนอแนะได้โดยอิสระ
และสามารถยุติขณะใดก็ได้โดยไม่ส่งผลใดๆ
https://itas.nacc.go.th/go/eit/kas9wv

ติดต่อเรา