ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง (เขตเลือกตั้งที่ 1) และนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง (เขตเลือกตั้งที่ 1) และนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง
ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ประชาชนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง (เกิดก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2545)
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
4. และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด พร้อมนำหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง ได้แก่

  •  บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
  • บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและ มีเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ใบขับขี่ / หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฯลฯ

ทั้งนี้ หากไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ต้องแจ้งเหตุ

– ก่อนการเลือกตั้งภายใน 7 วัน (ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2565)

– หลังการเลือกตั้งภายใน 7 วัน (ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤศจิกายน 2565)

ติดต่อเรา