ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ด้วยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย ประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทุกการประเมินจากท่าน เป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และระบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งความโปร่งใสของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  ตามภารกิจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่  เช่น

– ผู้มาเสียภาษีโรงเรือน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่

– ผู้ขอรับใบอนุญาตต่างๆ

– ผู้ขอรับสวัสดิการของรัฐ

– ผู้มาเสนองานจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก

– ผู้ที่ขอรับการสนับสนุน

– ผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์

– ผู้ขอรับหนังสือรับรอง

เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเองในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต  สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์  โน๊ตบุ๊ค  โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน  แท็ปเลต  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ ๓๑  พฤษภาคม 2565  โดยให้เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิ้งค์  https://itas.nacc.go.th/go/eit/kas9wv

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและประชาชนเข้าไปตอบแบบสอบถามตามช่องทางดังกล่าว หรือ สแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้ โดยเมื่อท่านเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสอบถาม  โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลของการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น  ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใด ๆ ทั้งสิ้น และทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด  ( QR – Code )  ด้านล่างนี้

ติดต่อเรา