ขอเชิญพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ในการให้คะแนนการบริหารงานภายในเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ขอเชิญพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ในการให้คะแนนการบริหารงานภายในเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)https://itas.nacc.go.th/go/iit/kas9wv
หรือสแกน QR CODE หากท่านใดตอบแบบประเมินเสร็จแล้วรบกวนแคปหน้าจอการประเมิน และรวบรวมส่งให้ผ่านช่องทางไลน์ส่วนตัว เพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูล
เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป

ติดต่อเรา