คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ในการยื่นรับบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยมีว่าที่ผู้สมัครให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวเป็นอย่างดี

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ในการยื่นรับบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยมีว่าที่ผู้สมัครให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ติดต่อเรา