ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนมะขามจุม ชุมชนในเวียง รวมไปถึงวัดอมราวาส และวัดศรีบุญเรือง

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับชมรม อสม.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลแม่สะเรียง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ตำบลบ้านกาศ ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนมะขามจุม ชุมชนในเวียง รวมไปถึงวัดอมราวาส และวัดศรีบุญเรือง

ติดต่อเรา