ควบคุมโรคไข้เลือดออก (ชุมชนโป่งใน)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับชมรม อสม.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ตำบลบ้านกาศ ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนโป่งใน

ติดต่อเรา