ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)

📢 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 3)
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในประเทศไทยยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง และอาจเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนได้ตระหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองและมาตรการกระทรวงสาธารณสุข
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารจึงขอประกาศปิดโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2564 รวม 7 วัน ขอความร่วมมือให้คณะครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ปฏิบัติตามรายละเอียดดังนี้
1. ให้นักเรียนสังเกตอาการตนเองตามประกาศเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด หากมีภาวะหรืออาการบ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อให้รีบแจ้งข้อมูลกับครูประจำชั้นโดยทันที
2. ให้นักเรียนทุกคนหยุดมาโรงเรียนและเรียนอยู่ที่บ้าน โดยครูประจำชั้น/ครูประจำวิชามอบหมายงาน ในรูปแบบ On hand และ On demand ในช่วงระหว่างวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2564 รวม 7 วัน
ติดต่อเรา