ประกาศกำหนดสมัยประชุม

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ และกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ และกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓