ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๑๐ รายการ งานกองคลัง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๔ รายการ งานกองคลัง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๑๐ รายการ งานสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๑๒ รายการ งานสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์สี่ประตู ป้ายทะเบียน กข ๓๐๘ มส ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๕ รายการ งานสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ๒๐๐ ซีซี (กล่อง) ภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง จำนวน ๒,๗๕๕ กล่อง จำนวน ๑ รายการ งานกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ๒๐๐ ซีซี (กล่อง) ภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จำนวน ๑๖,๗๗๗ กล่อง จำนวน ๑ รายการ งานกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ป้ายทะเบียน นข ๔๑๓ มส ตามรายละเอียดแนบท้ายรายการ จำนวน ๑๓ รายการ งานบริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่าน จำนวน ๕๐ กระสอบ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึก CANON ๘๑๐ จำนวน ๕ ตลับ และตลับหมึก CANON ๘๑๑ จำนวน ๓ ตลับ งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเช็ดกระจก ๕๒๐๐ มล. จำนวน ๔ แกลลอนและน้ำยาล้างสุขภัณฑ์และโลหะ ๓๘๐๐ มล. จำนวน ๘ แกลลอน งานกองคลัง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก/ยางใน/รองขอบ รุ่น ๗๕๐ R๑๖ รถเครนไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐-๑๕๘๔ มส. ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๓ รายการ งานกองช่าง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ยี่ห้อ ICON จำนวน ๕ เครื่อง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีม่วง ขนาด ๒๘x๓๖ นิ้ว จำนวน ๓๐๐ กก. และถุงขยะเปียกสีฟ้า ขนาด ๑๔x๒๔ นิ้ว จำนวน ๒๑๐ กก.สกรีน แม่สะเรียงสวยด้วยมือเรา แยกก่อนทิ้ง จำนวน ๒ รายการ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ ป้ายทะเบียน ๑ กข ๘๓๗๔ มส ตามเอกสารแนบท้าย จำนวน ๖ รายการ งานสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะเขียวเล็ก (เปิดข้าง) ป้ายทะเบียน ๘๐-๑๒๗๖ มส ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๓ รายการ งานสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๒ รายการ งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตักขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๑ รายการ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง งานสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อLED ๑๕.๖ Slim Laptop (จอคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) จำนวน ๑ รายการ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ๒๐๐ ซีซี (กล่อง) ภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จำนวน ๑๗,๖๖๐ กล่อง จำนวน ๑ รายการ งานกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ๒๐๐ ซีซี (กล่อง) ภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง จำนวน ๒,๙๐๐ กล่อง จำนวน ๑ รายการ งานกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมติดผนัง ยี่ห้อ HATARI ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว งานกองช่าง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก รุ่น ๒๑๕/๗๐ R๑๕ MICHELIN จำนวน ๒ เส้น งานกองช่าง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถขนและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๘ เที่ยว ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FUJI XEROX ๓๐๖๕ จำนวน ๖ หลอด งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกเล็ก ทะเบียน ๘๐-๑๐๓๗ มส. ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๔ รายการ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะเขียวเล็ก (รถดั๊ม) ป้ายทะเบียน ๘๐-๑๗๒๑ มส ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๖ รายการ งานสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๒๙ รายการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์สี่ประตู ป้ายทะเบียน กข ๓๐๘ มส ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๖ รายการ งานบริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ป้ายทะเบียน ๘๐-๑๘๘๔ มส ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๖ รายการ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๙ รายการ งานสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโฟมบอร์ดและป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -๑๙) ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๔ รายการ งานสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่าน จำนวน ๕๐ กระสอบ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดถ้วยกาแฟเมลามิล จำนวน ๖๐ ชุดและช้อนกาแฟเมลามิล จำนวน ๖๐ ใบ งานกองคลัง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ๒๐๐ ซีซี (กล่อง) ภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง จำนวน ๒,๙๐๐ กล่อง จำนวน ๑ รายการ งานกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ๒๐๐ ซีซี (กล่อง) ภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จำนวน ๑๗,๖๖๐ กล่อง จำนวน ๑ รายการ งานกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อยืดโปโลแขนยาว จำนวน ๓๖ ตัว เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ๒๔ ตัว จำนวน ๒ รายการ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีม่วง ขนาด ๒๘x๓๖ นิ้ว จำนวน ๓๐๐ กก. และถุงขยะเปียกสีฟ้า ขนาด ๑๔x๒๔ นิ้ว จำนวน ๑๒๐ กก.สกรีนแม่สะเรียงสวยด้วยมือเรา แยกก่อนทิ้ง จำนวน ๒ รายการ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๓ รายการ งานกองช่าง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๓๔ รายการ งานกองช่าง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถขนและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๘ เที่ยว งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะเขียว(บีบอัดท้าย)ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๙ รายการ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๙ รายการ งานกองคลัง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๓ รายการ งานกองคลัง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon ๒๐๐๖N) จำนวน ๓ ตลับ งานกองคลัง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๑๐ รายการ งานกองคลัง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๕ ถัง งานป้องกันและบรรเทาฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายแผนที่โครงเหล็กพร้อมติดตั้ง ขนาด ๒๐๐x๑๒๐ cm จำนวน ๒ ป้าย งานป้องกันและสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและตกแต่งท่าน้ำลอยกระทง ประเพณีงานวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ งานกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๑๐ รายการ งานสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FUJI XEROX ๓๐๖๕ จำนวน ๙ หลอด งานสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๙ รายการ งานสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถบรรทุกน้ำ ๑๐ ล้อ ป้ายทะเบียน ๘๐-๑๘๘๓ มส ยี่ห้อมิตซูบิชิ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๓ รายการ งานป้องกันและบรรเทาฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตักขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๑ รายการ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ๒๐๐ ซีซี (กล่อง) ภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จำนวน ๑๙,๔๐๔ กล่อง จำนวน ๑ รายการ งานกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ๒๐๐ ซีซี (กล่อง) ภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง จำนวน ๓,๑๙๐ กล่อง จำนวน ๑ รายการ งานกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถรางนำเที่ยว ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๗ รายการ งานกองช่าง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ถ่าน) จำนวน ๕๐ กระสอบ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถกระบะบรรทุก ป้ายทะเบียน บค ๘๗๑๙ มส ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๗ รายการ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์สี่ประตู ป้ายทะเบียน กข ๓๐๘ มส ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๓ รายการ งานบริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโฟมบอร์ด รัชกาลที่ ๑๐ ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ รายการ งานสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ Canon 280) ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 5 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๓ รายการ งานสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะเขียว(เปิดข้าง) ป้ายทะเบียน ๘๐-๑๒๗๖ มส ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๔ รายการ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำฝารางระบายน้ำคสล. ขนาด ๓๐๕๕๑๒ ซม. จำนวน ๓๕ ฝา กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตักขยะมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๑ รายการ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย(Quarantint)ฯ โคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิท-๑๙) สถานที่ ตชด.๓๓๗ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๑ รายการ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบไมค์ประชุมไร้สายพร้อมเครื่องขยายเสียง ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๓ รายการ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ดับเพลิง ป้ายทะเบียน ๘๐-๑๐๔๑ มส ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๒ รายการ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคม ๑๖ เหลี่ยมชนิดผ้า ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๔๗x๔๗ ซม. จำนวน ๒๘ ลูก งานกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถขนและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๑๐ เที่ยว ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกเล็ก ป้ายทะเบียน ๘๐-๑๐๓๗ มส ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๖ รายการ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสปาคลีนแอลกฮอล์ล้างมือขนาด ๓๕๐๐ มล. จำนวน ๘ แกลลอน งานกองคลัง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตักขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๑ รายการ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ำ ๑๐ ล้อ ป้ายทะเบียน ๘๐-๑๘๘๓ มส ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๖ รายการ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ จานเอ็น ๓ ชุด งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะเขียวเล็ก (รถดั๊ม) ป้ายทะเบียน ๘๐-๑๗๒๑ มส ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน ๖ รายการ งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด

 

ติดต่อเรา