ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างจัดเตรียมประดับประดาตกแต่งเวทีกลาง เพื่อใช้ในโครงการร้อยปีวัฒนธรรมไทยใหญ่ ร้อยดวงใจทุกศาสนา ประเพณี                                                                    ออกหว่าแม่สะเรียง ดาวน์โหลด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -จ้างรถขนและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก 10 ล้อ ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 10 เที่ยว ดาวน์โหลด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด 200 ซีซี จำนวน 16,872 กล่อง ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ดาวน์โหลด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด 200 ซีซี จำนวน 2,584 กล่อง ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง                                                                         (บ้านโป่ง) ดาวน์โหลด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างจัดทำตกแต่งสถานที่และจัดทำท่าน้ำลอยกระทง ดาวน์โหลด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมพลังปันรักวิ่งสร้างสุข ครั้งที่ 1 จำนวน 5 รายการ  ดาวน์โหลด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้งฯ จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยานอก 4 เส้น (กข 2466 มส) ดาวน์โหลด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านกันแสง จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อวัสดุถุงขยะสีม่วง จำนวน 300 กิโลกรัม และถุงขยะสีฟ้า จำนวน 90 กิโลกรัม ดาวน์โหลด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ยี่ห้อ IPAD จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - จัดซื้อโคมชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในงานออกหว่า ดาวน์โหลด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างจัดทำจัดนิทรรศการอาหารและความรู้เรื่องโคม (ประเพณีออกหว่าแม่สะเรียง ปี 2565) ดาวน์โหลด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างจัดทำซุ้มราชวัตร ขนาด 2 x 4 เมตร พร้อมประดับประดาตกแต่งโคมไฟ 7 ชุมชน  (ประเพณีออกหว่าแม่สะเรียง ปี 2565) ดาวน์โหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างจัดเครียมเครื่องเสียง ระบบแสง สี เสียง ณ เวทีกลาง หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สะเรียง (ประเพณีออกหว่าแม่สะเรียง                                                              ปี 2565) ดาวน์โหลด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ยี่ห้อ IPAD จำนวน 6 เครื่อง ดาวน์โหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - จัดจ้างทำกิจกรรมลานวัฒนธรรม กาดมั่วครัวฮอม บริเวณวัดจองสูง (ประเพณีออกหว่าแม่สะเรียง ปี 2565) ดาวน์โหลด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ระดับผู้บริหารและเก้าอี้ระดับชำนาญการ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา