ประกาศเรียกประชุมสภา

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (ขยายเวลา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒