ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ประจำปี 2565

   ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
   ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
   ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
   ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประจำปี 2564

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประจำปี 2563

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำปี 2562

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (ขยายเวลา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ติดต่อเรา