!!! ประกาศ #เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

ประกาศ #เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
📷กรมบัญชีกลาง ได้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว “แต่เนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องขอจัดสรรเพิ่ม”
📷เมื่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับงบประมาณพร้อมแล้ว กรมบัญชีกลาง พร้อมโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยเร็ว
(ภายในเดือนกันยายน 2563)
Cr. #กรมบัญชีกลาง

ติดต่อเรา