ประชาคมชุมชนมะขามจุม (21 มิถุนายน 2565)

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. งานแผนและงบประมาณเทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เข้าร่วมเวทีประชาคมชุมชนมะขามจุม เพื่อรับฟังปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ ประเด็นการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน และจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนา เพื่อนำไปสู่การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ วัดจองสูง

ติดต่อเรา