ประชาคม 2565

📢 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ขอเชิญพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียงทุกท่าน เข้าร่วมการจัดทำเวทีประชาคม
✅ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
✅ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
📍โดยมีกำหนดการประชาคม 9 ชุมชน ดังนี้ 👇🏻
ติดต่อเรา