ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ท่านสามารถสแกน QR CODE รับรายละเอียดการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

Cr. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร

ติดต่อเรา