ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ะสเรียง
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ครั้งที่ 2/2564
เพื่อรายงานสถานการณ์การเงิน รายรับ – รายจ่าย ไตรมาส 3 ประจำปี 2564 และพิจารณาแผนฯ และจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ดอกไม้ และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม
ติดต่อเรา