#ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564
นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง (ครั้งแรก) ประจำปี 2564 และได้มีการเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงผู้อาวุโส ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว เพื่อนำกล่าวคำปฏิบัติตนของสมาชิกสภาพเทศบาลตำบลแม่สะเรียง พร้อมทั้งดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 โดยการเสนอชื่อและลงคะแนน และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก
โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ะสะเรียง ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์ ดีมั่น
ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้แก่ นายวรากร มรกตวิจิตรการ
และผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้แก่ นายปรีชาชัย มโนวงศ์
ติดต่อเรา