ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เพื่อเตรียมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี 2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. งานแผนและงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่เรียง ได้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เพื่อเตรียมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ติดต่อเรา