ประชุมหารือในการกำหนดการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 10 มีนาคม 2565 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้เข้าร่วมประชุมหารือในการกำหนดการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซักซ้อมความเข้าใจโครงการดังกล่าว ให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ติดต่อเรา