ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ประจำเดือนเมษายน 2565

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียงนำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือน เมษายน 2565 เพื่อมอบหมายงาน เพื่อสร้างความเข้าใจภารกิจงาน และและส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

 

ติดต่อเรา