ประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 ประมวลจริยธรรม – ผู้บริหารท้องถิ่น

ดาวน์โหลด

   ประมวลจริยธรรม –สมาชิกสภาท้องถิ่น

ดาวน์โหลด

 ประมวลจริยธรรม – พนักงานส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด

  ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม ปี พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

การขับเคลื่อนจริยธรรม

แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ Dos & Don’ts                                           

ดาวน์โหลด

คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม

ดาวน์โหลด

 

 

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา