ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม 2565)

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ขอประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม 2565) เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ติดต่อเรา