รับการตรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียงรับการตรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 โดยมีเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพฯ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ ด้านธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ติดต่อเรา