รับลงทะเบียนผู้มีความประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
 
📣📣📣ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ให้ผู้ที่มีอายุครบ…..
1. อายุครบ 59 ปี เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 (สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)
2. อายุครบ 60 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
3. อายุครบ 60 ปีขึ้นไป ที่เคยลงทะเบียนแล้ว “ย้ายภูมิลำเนาทะเบียนบ้าน” ต้องไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ อปท.แห่งใหม่ทันที หรือภายในเดือนกันยายน นับจากวันที่แจ้งย้ายเพื่อรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
👉 มีสัญชาติไทย
👉 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง (ตามทะเบียนบ้านที่ปรับเป็นปัจจุบัน)
👉 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ
2. การยื่นคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยแยกเป็นช่วงระยะเวลาในการลงทะเบียน ดังนี้
👉 ลงทะเบียนเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563
– อายุ 59 ปีขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)
– อายุครบ 60 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
– ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาทะเบียนบ้าน
👉 ลงทะเบียนเดือนมกราคม – กันยายน 2564
– อายุ 59 ปีขึ้นไป (ตกหล่น)
– ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานการลงทะเบียน ผู้สูงอายุต้องนำหลักฐานเอกสารมาแสดง ดังนี้
👉 บัตรประจำตัวประชาชน
👉 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่ปรับเป็นปัจจุบันแล้ว)
👉 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย / ออมสิน / ธ.ก.ส.
👉 หนังสือรับรองการได้รับสวัสดิการ กรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ/รัฐวิสาหกิจ
4. วัน/เวลา/สถานที่ ในการลงทะเบียน
👉 วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย.62 จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
👉 วันที่ 1 ม.ค. – 31 ส.ค.63 จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
👉 วันที่ 1 – 29 ก.ย.63 จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. / เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น. (ไม่พักเที่ยง) ณ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้มาลงทะเบียนในแต่ละเดือน ในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
6. อัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพตามที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและตามช่วงระยะเวลาในการลงทะเบียน ในอัตราแบบขั้นบันได ดังนี้
– อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท
– อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาท
– อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท
– อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท
หรือตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่…
งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
สำนักงาน : 053 681 231 ต่อ 12
มือถือ/Line : 081 287 6934
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อเรา