รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

📢 รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1️⃣ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
▪️มีสัญชาติไทย
▪️มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง (ที่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์)
▪️ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป โดยเป็นผู้ที่ เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)
▪️ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ
2️⃣ วัน เวลา สถานที่ ยื่นคำขอลงทะเบียน
🔜 ระยะที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
🔜 ระยะที่ 2 (ที่ตกหล่น และที่ย้ายภูมิลำเนา)
ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และ
🔜 ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ งานสวสัดิการและสังคมสงเคราะห์ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
3️⃣ พร้อมนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้
(1) บัตรประจำตัวประชาชน
(2) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่ปรับเป็นปัจจุบัน)
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ติดต่อเรา