รายงานการควบคุมภายใน

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

หน่วยงาน

รายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ประจำปี 2564

ประจำปี 2563

คำสั่ง

สำนักปลัด

กองช่าง

กองคลัง

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเรา