รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ขอแจ้งประกาศเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ติดต่อเรา