ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนในเวียง และชุมชนมะขามจุม

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับชมรม อสม.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลแม่สะเรียง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ตำบลบ้านกาศ ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนในเวียง และชุมชนมะขามจุม

ติดต่อเรา