ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครัวเรือน กลุ่มเปราะบาง

วันที่ 12 มีนาคม 2565 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ได้ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครัวเรือน กลุ่มเปราะบาง จำนวน 35 ครัวเรือน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, กลางแจ้ง และ ต้นไม้

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

ติดต่อเรา