เทศบาลตำบลแม่สะเรียงรับการตรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียงรับการตรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 โดยมีเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพฯ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงส่งเสริมให้ อปท.ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ติดต่อเรา