เทศบาลตำบลแม่สะเรียงลงพื้นที่ประชาคมชุมชนโป่งนอก

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงนำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่ประชาคมชุมชนโป่งนอก เพื่อนำไปสู่การจัดทำและทบทวน เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2566) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ณ วัดชัยลาภ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง Montri Bumroongkit และ วุฒิไกร นันทสมบูรณ์, ผู้คนกำลังนั่ง และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง วุฒิไกร นันทสมบูรณ์, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง ยนต์ ชัยชนะ, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "S เพื่อนำไ (พ.ศ."อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ต้นไม้ และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน ซึ่งรวมถึง วุฒิไกร นันทสมบูรณ์, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง ชาญวุฒิ กุลพันเลิศ, ผู้คนกำลังยืน และต้นไม้อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และกลางแจ้ง

ติดต่อเรา