เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงและนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงและนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจง แนะนำ และทำความเข้าใจแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้รู้ถึงวัน เวลา สถานที่ ที่จะไปเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้ง และเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ชมรม อสม.เทศบาล ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง 9 ชุมชนและพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เข้ากิจกรรม จำนวน 250 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง ปีศาจ สังคม, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง Navarat Mhs, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน ซึ่งรวมถึง Buamai Arunee, Nilnyy Wonder, เขมจิรา พญานาคี มหาเศรษฐีร้อยล้าน, Napatrapeeyaya Ponsit และ Happigals BeautyKiller, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน ซึ่งรวมถึง Peem Sep และ อนุบาลธารทิพย์ โรงเรียนเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และถนนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รถยนต์, ถนน และถนนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง ก.เอ๋ย ก.เกษ, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง อรพิน ทองแดง มาม่าปากเจ่อ, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และถนนอาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังยืน, ถนน, ถนน และข้อความพูดว่า "แอดไวซ์ เทศบาลตำ บลแม้สะเรียง Sariang"อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง นายดอนชัย สุธา, ผู้คนกำลังยืน และผลไม้อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง Sathira Artty และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง ร้อย ตรี และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน ซึ่งรวมถึง เขมจิรา พญานาคี มหาเศรษฐีร้อยล้าน, ร้อย ตรี และ Napatrapeeyaya Ponsit, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และข้อความพูดว่า "HONDA เทศบาลตำบลแม่สะเรียง Mae Saranucpl Municipal District"อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า ".G ANGMAI 心 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง Mae Sariang Municipa District"อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง ร้อย ตรี, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง โรงเรียนบ้านแม่สวด อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน ซึ่งรวมถึง เขมจิรา พญานาคี มหาเศรษฐีร้อยล้าน, Da Pori และ Napatrapeeyaya Ponsit, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน ซึ่งรวมถึง Naam Chanapha, จินตนา กันพินิจกิจ และ ปรียานุช พระโพธฺิ์, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง

ติดต่อเรา