เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริมความรู้นอกห้องเรียน ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ในหัวข้อ “ในเมืองไม่ป่า แต่ป่าอยู่ใกล้ตัว ” โดยให้ความรู้นักเรียนเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและภัยแล้งและ PM.2.5

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ศูนน์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริมความรู้นอกห้องเรียน ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ในหัวข้อ “ในเมืองไม่ป่า แต่ป่าอยู่ใกล้ตัว ” โดยให้ความรู้นักเรียนเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและภัยแล้งและ PM.2.5 รวมถึงการทำแนวกันไฟ ปฏิบัติจริง การให้ความรู้ความปลอดภัยไฟฟ้าในที่พักอาศัย

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ Sathira Artty, กำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ไฟ, กลางแจ้ง และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน, แหล่งน้ำ และข้อความพูดว่า "เทศบาลตำบลแม่สะเรียง MaeSariang Municipal Distri"อาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง, ต้นไม้ และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, แหล่งน้ำ และข้อความพูดว่า "องค์ความว หยุดเผา เทศบาลตำบลแม่สะเรียง Mae Sar ang Munic Municipal District"อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน ซึ่งรวมถึง อนุบาลธารทิพย์ โรงเรียนเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, เด็ก, กำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "Sg เทศบาลตำบลแม่สะเรียง Mae Sar riang Municipal District"อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กลางแจ้ง และต้นไม้อาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เสะเ ยง เทศบาลตำ Mae Sariang Municipal Distric"อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง ร้อย ตรี, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง อนุบาลธารทิพย์ โรงเรียนเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

ติดต่อเรา