เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ทำสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการปปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ทำสัญญารับเงินอุดหนุน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมลงนามทำสัญญา กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายกาจบดินทร์ เสาร์คำ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนในการลงนามในสัญญา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับเงินอุดหนุนโครงการปปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลแม่สะเรียง โดยได้รับงบประมาณในการสนับสนุนค่าวัสดุ รวมค่าบริหารจัดการ เป็นเงินจำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)โดยมีรายการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ได้แก่ คานพื้นบ้าน หลังคา ฝาบ้าน 

ติดต่อเรา