เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกบริเวณบ้านผู้ป่วย (ชุมชนบ้านทุ่ง) และสถานที่ทำงาน (ชุมชนโป่งใน)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคโรงพยาบาลแม่สะเรียงว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จำนวน 1 ราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยชมรม อสม.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกบริเวณ บ้านผู้ป่วย (ชุมชนบ้านทุ่ง) และสถานที่ทำงาน (ชุมชนโป่งใน)

ติดต่อเรา