เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอัคคีภัย (ให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย) เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอัคคีภัย (ให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย) เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสถานที่ราชการ การประสาน การปฏิบัติ และการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธาราณภัย และการให้ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับการสังเกตการณ์เกิดเหตุอัคคีภัย ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ การใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี การเข้าระงับเหตุกับถังแก๊สหุงต้ม
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, เด็ก และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้ และถนนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "กองสาธารณสุข ารณสุข เทศบาลตำบลแม่สะเรียง"อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม
ติดต่อเรา