เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 4 หน่วยเลือกตั้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง Boonchoo Kumt, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง GooPle Ple และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, เด็ก, กำลังยืน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 11 คน ซึ่งรวมถึง ปรียานุช พระโพธฺิ์ และ กฤตธกร วิวันน์นา, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "3 11K บต เทศบาลตำบลแม่สะเรียง"อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ติดต่อเรา