เทศบาลตำแม่สะเรียง ร่วมกับชมรม อสม. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่รณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในชุมชน

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำแม่สะเรียง ร่วมกับชมรม อสม. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่รณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในชุมชน (โซนเหนือ) วัดชัยลาภ-วัดอมราวาส

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ แดง ทองสวัสดิ, กำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "FOR"อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "POL เทศบา แม่สะเร คำบล"อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, สกูตเตอร์, รถจักรยานยนต์ และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, รถจักรยานยนต์, ถนน และถนนอาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, รถจักรยานยนต์, ถนน และถนนอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "FORD T"อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง

ติดต่อเรา