ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รถขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ เที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์จืด ๒๐๐ ซีซี (ถุง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จำนวน ๑๕,๖๔๑ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๓/๐๒/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์จืด ๒๐๐ ซีซี (ถุง) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จำนวน ๑๗,๓๒๕ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๒/๐๑/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รถขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ เที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๒/๐๑/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รถขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ เที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๒/๑๒/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รถขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ เที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๑/๑๑/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์จืด ๒๐๐ ซีซี (ถุง) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จำนวน ๑๗,๓๒๕ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓๑/๑๐/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำซุ้มราชวัตร ขนาด ๒x๔ เมตร พร้อมประดับประดาตกแต่งโคมไฟ โครงการจัดงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๗/๑๐/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ (โคม ๑๖ เหลี่ยม,ตุงจอง,โคมกระบอก,โคมหูกระต่าย,แผงราชวัตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒/๑๐/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รถขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ เที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒/๐๙/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์จืด ๒๐๐ ซีซี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จำนวน ๑๗,๒๘๓ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๗/๐๘/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างห้องน้ำโรงฆ่าสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 13/05/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างงานต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 09/04/2562 ดาวน์โหลด
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 19 ถนนแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 17/09/2561 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 19 ถนนแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 05/09/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 16/07/2558 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 02/04/2558 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 31/03/2558 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 20/02/2558 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล. ลำเหมืองแกน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 12/01/2558 ดาวน์โหลด