ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบาะรถยนต์ รถบรรทุกเล็ก ป้ายทะเบียน 80-1037 มส จำนวน 1 รายการ งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะเขียวเล็ก ป้ายทะเบียน 80-1721 มส ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 3 รายการ งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถตู้ 12 ที่นั่ง ป้ายทะเบียน นข 413 มส ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 4 รายการ งานบริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วน้ำ จำนวน 20 โหล งานกองคลัง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คีมย้ำหางปลา HD-TAP จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถขนขยะกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก 10 ล้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 10 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกเล็ก ป้ายทะเบียน 80-1037 มส ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคาม 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ ถุงงขยะสีม่วง ขนาด 28×36 นิ้ว จำนวน 300 กิโลกรัม และถุงขยะเปียกสีฟ้า ขนาด 14xx24 นิ้ว จำนวน 90 กิโลกรัม พร้อมสกรีน “แม่สะเรียงสวยด้วยมือเรา” จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ Canon ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 3 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 4 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกกระบะ ป้ายทะเบียน บค 8719 มส ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 5 รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและขุดลอกรางระบายน้ำและลำคลองกำจัดวัชพืชตามถนนในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 6 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อโปโลแขนยาวพร้อมสกรีน จำนวน 36 ตัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะเขียวบีบอัดท้าย ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Notebook ยี่ห้อ Acer เลขครุภัณฑ์ 416530031 ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 1 คู่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รองเท้าบูท จำนวน 18 คู่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 10 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon LPB 3050 จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตักขยะมูลฝอย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 6 รายการ งานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารเลี้ยงเพลพระโครงการฯ (ปิ่นโต จำนวน 9 เถา) 1 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถขนและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก 10 ล้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 10 เที่ยว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ Canon 280) ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 5 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 5 รายการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการ 1 ตัว งานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุงานบ้านงานครัว ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 5 รายการ งานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง ระบบเสียง สี เสียง ณ เวทีกลางภายในงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถขนและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง จำนวน ๓ วัน ๆ ละ ๑๐ ชุด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง ระบบเสียง สี เสียง ณ เวทีกลางภายในงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกิจกรรมลานวัฒนธรรม กาดมั่ว ครัวฮอม บริเวณวัดจองสูง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกิจกรรมนิทรรศการอาหารท้องถิ่นและให้ความรู้เรื่องการจัดทำโคมต่างๆ บริเวณวัดจองสูง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนักดนตรี นักร้องพร้อมหางเครื่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการร้อยปีวัฒนธรรมไทยใหญ่ ร้อยดวงใจทุกศาสนา ร้อยความร่วมมือชาวประชา ภายใต้ ออกหว่าแม่สะเรียง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไไฟฟ้าเพื่อประดับประดาภายในงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ (โคม ๑๖ เหลี่ยม,ตุงจ่อง,โคมกระบอก,โคมหูกระต่าย,แผงราชวัตร,จองพารา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซุ้มราชวัตรพร้อมประดับประดาโคมไฟ ขนาด ๒x๔ เมตร จำนวน ๗ ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รถขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ เที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์จืด ๒๐๐ ซีซี (ถุง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จำนวน ๑๕,๖๔๑ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๓/๐๒/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์จืด ๒๐๐ ซีซี (ถุง) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จำนวน ๑๗,๓๒๕ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๒/๐๑/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รถขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ เที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๒/๐๑/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รถขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ เที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๒/๑๒/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รถขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ เที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๑/๑๑/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์จืด ๒๐๐ ซีซี (ถุง) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จำนวน ๑๗,๓๒๕ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓๑/๑๐/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำซุ้มราชวัตร ขนาด ๒x๔ เมตร พร้อมประดับประดาตกแต่งโคมไฟ โครงการจัดงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๗/๑๐/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ (โคม ๑๖ เหลี่ยม,ตุงจอง,โคมกระบอก,โคมหูกระต่าย,แผงราชวัตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒/๑๐/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รถขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ เที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒/๐๙/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์จืด ๒๐๐ ซีซี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จำนวน ๑๗,๒๘๓ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๗/๐๘/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างห้องน้ำโรงฆ่าสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 13/05/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างงานต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 09/04/2562 ดาวน์โหลด
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 19 ถนนแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 17/09/2561 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 19 ถนนแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 05/09/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 16/07/2558 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 02/04/2558 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 31/03/2558 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 20/02/2558 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล. ลำเหมืองแกน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 12/01/2558 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา