โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ด้วยชุดตรวจ Atigen Test Kit ATK)

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิด

ร่วมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนโป่งนอก ชุมชนคริสเตียน ชุมชนในเวียง ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนมุสลิม ชุมชนคริสเตียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ติดต่อเรา