โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี 2565

วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้จัดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี 2565 โดยมีการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมการประเมินผล การคัดเลือกโครงการจาก 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินการลงพื้นที่ทำการประเมินผล และสรุปผลการประเมิน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และสามารถนำผลที่ได้จากการประเมินนั้นมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาของเทศบาล การปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและเกิดความคุ้มค่ามากขึ้น สามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

ติดต่อเรา