โครงการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และประชาชน ตามโครงการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชน เกิดความตระหนักและร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐและประเทศชาติต่อไป 

ติดต่อเรา