โครงการธนาคารความดี “อาสาอยู่เคียง แม่สะเรียงอยู่สุข”

วันที่ 24 มีนาคม 2564

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้จัดโครงการธนาคารความดี “อาสาอยู่เคียง แม่สะเรียงอยู่สุข” เพื่ออบรมการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน และสถานที่สาธารณะในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้ร่วมกันทำความดี ปฏิบัติในสิ่งที่ดี สร้างมิตรภาพในสังคม และการแบ่งปัน การเป็นตัวอย่างที่ดี ให้ทุกคนในสัคมมีคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดเป็นค่านิยมของสังคม เสริงสร้างภูมิคุ้มกัน และความมั่นคงในชีวิตและสังคม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และข้อความพูดว่า "ณ SPO 1610 ம ស เทศบาลตำบลแม่สะเรียง"อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เทศบาล"อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน

 

ติดต่อเรา