โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตามโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงให้บุคลากรได้ตระหนักถึงโทษการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ติดต่อเรา