โครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้จัดตระหนักถึงการสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธมมาภิบาล จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี พ.ศ.2564 ได้นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ได้เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป้นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลแม่สะเรียงในการนำวิธีการบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ ยกระดับสมรรถนะการบริหารงานบุคคล สนับสนุนการเสริมสร้างและจัดองค์ความรู้ภายในเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ติดต่อเรา